ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «mySchool».

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (12/11/13) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ:
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών «mySchool» για Α’-Βάθμια Εκπαίδευση και Γυμνάσια.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής του υποδομής, το Υπουργείο Παιδείας ολοκλήρωσε την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που απευθύνεται στις μονάδες και τις αποκεντρωμένες διοικητικές δομές του, με στόχους (α) την καθημερινή
μηχανογραφική τους υποστήριξη, και (β) την σταδιακή λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων (e-School, e-DataCenter, Survey, ΟΠΣΥΔ, κλπ.) σε ένα σύγχρονο ενιαίο
πληροφοριακό περιβάλλον.
Το νέο αυτό περιβάλλον που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο https://myschool.sch.gr/, θα τεθεί σε
πλήρη εφαρμογή για το σύνολο των σχολικών μονάδων της επικράτειας για το τρέχον σχολικό έτος (2013-
2014). Για τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος mySchool, έχουν ήδη δημιουργηθεί και
αποσταλεί νέοι λογαριασμοί χρηστών για κάθε σχολική μονάδα, υιοθετώντας μια πολιτική αυξημένης
υπολογιστικής και δικτυακής ασφάλειας.
Δεδομένου ότι για το σύνολο των μονάδων της Α’βάθμιας εκπαίδευσης και για τα Γυμνάσια
ολοκληρώθηκε επιτυχώς η φάση πιλοτικής λειτουργίας (βάσει της με αρ. Πρωτ. 42456/Δ1/28-3-2013,
εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ), αρχίζει η παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος mySchool, για
τους ανωτέρω τύπους σχολικών μονάδων την Πέμπτη 14/11/2013. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα
τεσσάρων εβδομάδων, είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η παράλληλη ενημέρωση του πληροφοριακού
συστήματος καταγραφής Survey.
Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του mySchool να γίνει
αυτόματη μετάπτωση των στοιχείων των σχολικών μονάδων και των στοιχείων των εκπαιδευτικών, από το σύστημα καταγραφής Survey. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής του μαθητικού δυναμικού του
τρέχοντος σχολικού έτους μέσω λογιστικών φύλλων Excel (το σχετικό πρότυπο διατίθεται μέσω της αρχικής
σελίδας της εφαρμογής, μαζί με τους οδηγούς χρήσης) με τρόπο που περιγράφεται σαφώς στο διατιθέμενο
σενάριο χρήσης του συστήματος. Για ενέργειες στα δεδομένα μαθητολογίου των προηγούμενων σχολικών
ετών (πχ. έκδοση πιστοποιητικών, άντληση πληροφοριών για οποιοδήποτε λόγο, κλπ.), οι Διευθυντές
καλούνται να τα αντλούν από τα υφιστάμενα συστήματα που χρησιμοποιούσαν για το σκοπό αυτό, έως
τώρα.
Οι Διευθυντές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων θα πρέπει:
α) να μελετήσουν τα εγχειρίδια και τα σενάρια χρήσης που διατίθενται μέσω της δημόσιας σελίδας
της εφαρμογής https://myschool.sch.gr/,
β) να χρησιμοποιούν και να ενημερώνουν σε ημερήσια βάση το νέο πληροφοριακό σύστημα
mySchool αρχίζοντας από την Πέμπτη 14/11/2013
γ) να συνεχίσουν να ενημερώνουν το σύστημα καταγραφής Survey για τέσσερις εβδομάδες (έως και
την Τρίτη 10/12/2013)
δ) να ελέγξουν την ορθότητα και πληρότητα των προ-συμπληρωμένων στοιχείων των σχολικών
μονάδων τους και να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις/συμπληρώσεις
ε) να ελέγξουν τα στοιχεία υπηρέτησης των εκπαιδευτικών στη μονάδα τους, και εφόσον χρειαστεί
να γίνουν κάποιες διορθώσεις/συμπληρώσεις, αυτές θα πρέπει να γίνουν στο Survey (οι αλλαγές
αυτές θα εμφανιστούν στο mySchool την αμέσως επόμενη ημέρα) πλην των εξαιρέσεων που
σαφώς ορίζονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας εγκυκλίου.
Προσοχή: μετά την πάροδο των τεσσάρων εβδομάδων της παράλληλης λειτουργίας των
συστημάτων Survey και mySchool, αλλαγές στα στοιχεία των εκπαιδευτικών θα μπορούν να γίνουν μόνο από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.