Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων-συμβάσεις επιχορήγησης σχολικών επιτροπών

 

Το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίσθηκε ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

 

Αρ.Πρωτ.606/249/23175/06-09-2012/ΕΙΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων-συμβάσεις επιχορήγησης σχολικών επιτροπών».
ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Η με αριθ. 99390/Δ4/31-8-2012 Y.A Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού.
β) Η με αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-04-2008 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

1. Σύμφωνα με το ανωτέρω α΄ σχετικό, από 1ης Σεπτεμβρίου 2012, το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίσθηκε ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

2. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανταποκρινόμενο στις διαμορφούμενες συνθήκες με στόχο την ορθολογική υλοποίηση του Προγράμματος χρηματοδότησης, και για την νέα σχολική χρονιά θα χρηματοδοτήσει τις Σχολικές Επιτροπές, λαμβάνοντας υπόψη:
- το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης της σχολικής χρονιάς 2011-2012,
- τους υπηρετούντες καθαριστές-στριες με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ

3. Σε ότι αφορά στον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, οι Σχολικές Επιτροπές θα πρέπει να προβούν στην σύναψη συμβάσεων έργου.

4. Δέον όπως, στην ανωτέρω διαδικασία, να μην θεωρηθούν κενά τα μέχρι τώρα καλυπτόμενα από αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες, που απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τους οποίους δεν υπήρξαν αιτιολογημένα προβλήματα στην εργασιακή τους επάρκεια.

5. Για την χρηματοδότηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες θα καταβάλουν τις αμοιβές των καθαριστών / καθαριστριών και συνεργείων καθαρισμού στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (Ι.Δ.Α.Χ), παρακαλούμε έως την 28/09/2012 να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το συνημμένο πίνακα , αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL χωρίς καμία αλλαγή στην μορφοποίησή του (αποκλείονται μορφές τύπου .word, .pdf, .jpeg, κ.λ.π.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
sxolikesepitropes(ΑΤ)ein.gr και στην συνέχεια ταχυδρομικά, στην διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Ομάδα Διοικητικής Τεχνικής Στήριξης
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη
Τ.Κ 1143 ΑΘΗΝΑ

Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να αποστέλλονται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αντίγραφα των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου καθαριστών, -στριων.

6. Διευκρινίζουμε ότι στον σχετικό πίνακα θα αναγράφονται τα ποσά χρηματοδότησης όπως ορίζονται στην υπ. αρ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αίθουσες κλασικού και ολοημέρου, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (23,58%).

Παράδειγμα:

6 αίθουσες: 2.026 €
Εργοδοτική εισφορά 23,58%: 477,73 €
Σύνολο: 2.503,73€

7. Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών θα ανέρχεται στο εγκεκριμένο ποσό της σχολικής χρονιάς 2011-2012 (σύμβαση μεταξύ Προέδρου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. & Προέδρου Σχολικής Επιτροπής) λαμβάνοντας υπόψη (συγχωνεύσεις-καταργήσεις, συνενώσεις, ιδρύσεις νέων σχολικών μονάδων, συνταξιοδοτήσεις καθαριστών – στριων με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ).

Στις παρατηρήσεις-αιτιολογήσεις θα πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους προκύπτει αύξηση ποσού χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής και θα αποστέλλονται συνημμένα τα σχετικά έγγραφα.

Παράδειγμα:

α) Συνταξιοδότηση καθαρίστριας Ι.Δ.Α.Χ Παπαδοπούλου Μαρίας 5ο Δημ. Σχολείο Αθηνών πλήρους ωραρίου (15 αίθουσες) απόφαση συνταξιοδότησης.

β) Αύξηση αιθουσών Σχολείων ή ολοήμερων τμημάτων σύμφωνα με την υπ. αριθμ….. απόφαση, Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

8. Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε Σχολικής Επιτροπής.

Για ενημέρωσή σας σχετικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης και την καταβολή των ποσών παρακαλούμε να επικοινωνείτε:
με την Δ.Ο.Υ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ/ Ομάδα Οικονομικής Διαχείρισης τηλ. 213 131 1588.

Για Διοικητική Στήριξη τηλ. 213 131 1671

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση- πληροφορία και σας ευχόμαστε Καλή σχολική χρονιά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ