Τα ιστολόγια στην εκπαίδευση - διαδικτυακό ερωτηματολόγιο

 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συντηρούν ιστολόγια και η έρευνα εστιάζει στον εντοπισμό και την ανάλυση των επικοινωνιακών πρακτικών που διαμορφώνουν οι ιστολόγοι των εκπαιδευτικών ιστολογίων (weblogs). 

Η δομή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήματα μέσω των οποίων επιχειρούμε να εξετάσουμε ζητήματα που αφορούν στο προφίλ των συμμετεχόντων, στις πρακτικές που ακολουθούν κατά τη χρήση των ιστολογίων τους, στο περιεχόμενο των άρθρων που άπτονται των ενδιαφερόντων τους καθώς και στην προσωπική τους άποψη για το ρόλο και τη σημασία των εκπαιδευτικών ιστολογίων.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυµα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμμετοχή σας στην έρευνα θα βοηθήσει στη διαδικασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με τίτλο: "Τα ιστολόγια στην εκπαίδευση - Μια ανάλυση των πρακτικών των ιστολόγων".

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ

Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την καταχώρηση όλων των απαντήσεων του ερωτηματολόγιου δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά.

Ευχαριστούµε θερμά για τη συνεργασία!