Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci II συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση υποστηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. 
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποβλέπει: 
" στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων νέων που διανύουν περίοδο αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
" στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων και στη βελτίωση των προσόντων τους
" στην προώθηση καινοτόμων δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και το επιχειρησιακό πνεύμα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. 
Προτεραιότητα δίνεται σε πρωτοβουλίες που αφορούν την επαγγελματική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες ή ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας. Προωθούνται επίσης οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Στο πλαίσιο του Leonardo da Vinci II προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:
1. κινητικότητα καταρτιζομένων και εκπαιδευτών 
2. δοκιμαστικά σχέδια για την ανάπτυξη προγραμμάτων που προωθούν την καινοτομία και την ποιότητα στην επαγγελματική κατάρτιση
3. διακρατικά δίκτυα που αποβλέπουν στο να αναδείξουν ορθές πρακτικές στον τομέα της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
4. ανάπτυξη υλικού αναφοράς που στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και των αναλύσεων για την επαγγελματική κατάρτιση, στη σύγκριση δεδομένων και στην ανταλλαγή πληροφοριών
5. γλωσσικά σχέδια που αφορούν την προώθηση γλωσσικών ικανοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες διαφόρων επαγγελματικών κλάδων και την ανάπτυξη παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθόδων πιστοποίησης.
Μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci II προωθείται επίσης η διαφάνεια και η αναγνώριση των αποκτούμενων προσόντων με την ενίσχυση του θεσμού του Ευρωδιαβατηρίου (Europass) για την αναγνώριση περιόδων κατάρτισης. Παράλληλα, προωθούνται προσπάθειες για την αναγνώριση της άτυπης μάθησης και ενισχύονται πρωτοβουλίες για τη δια βίου κατάρτιση.
Βασική προτεραιότητα του προγράμματος Leonardo da Vinci II είναι επίσης η προώθηση καινοτόμου υλικού ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) που στοχεύει στη μάθηση μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και στην παραγωγή σχετικού ηλεκτρονικού υλικού.
Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci II προβλέπει τρεις διαδικασίες υποβολής προτάσεων:
1. Η διαδικασία Α αφορά το μέτρο της κινητικότητας και η επιλογή των σχεδίων γίνεται αποκεντρωμένα από τις εθνικές μονάδες συντονισμού.
2. Η διαδικασία Β αφορά τα δοκιμαστικά σχέδια, τα γλωσσικά σχέδια και τα διακρατικά δίκτυα. Οι εθνικές μονάδες συντονισμού προβαίνουν σε προεπιλογή των σχεδίων και η τελική επιλογή γίνεται κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Η διαδικασία Γ αφορά το υλικό αναφοράς και η επιλογή των σχεδίων γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από επιτροπή αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν οργανισμοί και ιδρύματα του δημόσιου, του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις).
Συνεπώς, στους πιθανούς υποψηφίους συγκαταλέγονται:
- τα ινστιτούτα ή οι οργανισμοί κατάρτισης -συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων- που σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και/ή πρακτικές, σχεδιάζουν ή αναλαμβάνουν δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, αναβάθμισης ικανοτήτων ή επανεκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την επωνυμία που φέρουν στις συμμετέχουσες χώρες
- τα ερευνητικά κέντρα και οι οργανισμοί που εκπονούν μελέτες και διενεργούν αναλύσεις στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης -επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες, και βιοτεχνίες ή ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ως κύρια δραστηριότητα την επαγγελματική κατάρτιση
- οι επαγγελματικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και λοιπών επιμελητηρίων
- οι κοινωνικοί εταίροι
- οι οργανισμοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης
- οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι εθελοντικές οργανώσεις και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).


Στην Ελλάδα, εθνική μονάδα συντονισμού για το πρόγραμμα είναι η εταιρεία :
"Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." 
Γ. Λύρα 140 και Λεωφ. Τατοΐου 125 
14564 Νέα Κηφισιά, Αθήνα 
Τηλ.: 210.62.45.300 - 15
Φαξ: 210.62.53.623
e-mail: Leonardo@ep-katartisi.grΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
https://www.ep-katartisi.gr όπου διατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τις επιμέρους δράσεις του προγράμματος, οδηγοί και έντυπα αιτήσεων. 
Μπορούν επίσης να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
https://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html 
Βάση δεδομένων για την αναζήτηση εταίρων διατίθεται στη διεύθυνση:
https://leonardo.cec.eu.int/psd