ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΕΑΠ)

Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/