Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων - Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Δειτε την ιστοσελίδα του προγράμματος πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: isocrates.minedu.gov.gr/defaultISOKRATES.asp