Εκπαίδευση παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ειδική Αγωγή)

 

Η Εκπαίδευση παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ειδική Αγωγή) παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το νομικό πλαίσιο, έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονισθεί με την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στα κοινά σχολεία. Έχουν, επίσης, δημιουργηθεί νέες σχολικές δομές, όπως π.χ. τα Τμήματα Ένταξης μέσα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία, τα Προγράμματα Συνεκπαίδευσης, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΕΕΕΕΚ, τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες- ΚΔΑΥ, κλπ. Τέλος, έχουν υλοποιηθεί πολλά προγράμματα ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθητών με διαφορετικές ειδικές ανάγκες.

Υλικό για την Ειδική Αγωγή (Ορισμοί, Εισηγήσεις, Προγράμματα κ.λπ.) 
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής
από την ιστοσελίδα του Μαθηματικού Βασίλειου Χριστινάκη

Διάφορα άρθρα για τις Μαθησιακές Δυσκολίες
από την ιστοσελίδα www.specialeducation.gr

Διάγνωση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο σχολείο 
από την ιστοσελίδα www.eduportal.gr

Άρθρα και κείμενα για τη ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Από την ιστοσελίδα του 1ου Γρ. Π.Ε. Σερρών