ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

    Από το 2003 με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης 21072β/Γ2/2003 (Φ.Ε.Κ. 304 τ. Β΄/13-03-2003) εφαρμόζεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Φυσικής Αγωγής. Τα βιβλία Φυσικής Αγωγής (μαθητή και εκπαιδευτικού) έχουν γραφεί με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής και εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία και το περιεχόμενό του.

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Φυσικής Αγωγής

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

    Για όλους του τύπους των Λυκείων ισχύει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου και Λυκείου (Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., Αθήνα 1990). Στο Α.Π.Σ. των Λυκείων οι μαθητές επιλέγουν για κάθε τετράμηνο το αντικείμενο που θέλουν να ασχοληθούν στις ώρες της Φυσικής Αγωγής. Ο εκπαιδευτικός Φ.Α. συντονίζει τις ομάδες των μαθητών στα επιλεγμένα αντικείμενα, τις επιβλέπει και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται να δώσει οδηγίες.

Α.Π.Σ. Φυσικής Αγωγής Λυκείου