Αιτήσεις εκπαιδευτικών και σχολείων για συμμετοχή σε πρόγραμμα καινοτομίας

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου

Μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που επιθυμούν να πάρουν μέρος στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία το οποίο έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία μπορούν να συμμετάσχουν :

· Εκπαιδευτικοί, σχολεία και στελέχη από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

· Εκπαιδευτικοί, σχολεία και στελέχη που συμμετείχαν στο Δίκτυο για τη Σχολική Καινοτομία.

· Εκπαιδευτικοί, σχολεία και στελέχη που συμμετείχαν ή συμμετέχουν σε άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

· Πρόσωπα ή φορείς που επιθυμούν να συμβάλουν στο κοινωνικό έργο της αναβάθμισης της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης (π.χ., επιστήμονες, καλλιτέχνες, πολιτιστικοί και επιστημονικοί φορείς, σωματεία και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις κ.ά.).

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα για τη σχολική καινοτομία στον εκπαιδευτικό και στις σχολικές μονάδες

· Επιμορφωτική υποστήριξη, που παρέχεται είτε με τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικούς κύκλους (μόνο για σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτές) είτε με τη δυνατότητα πρόσβασης σε υποστηρικτικό υλικό, επιστημονικά κείμενα και παραδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (και για εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν ατομικά).

· Συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία κοινοτήτων/δικτύων μεταξύ των μελών του Προγράμματος ή/και σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα ή φορείς εκτός Προγράμματος, με στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ικανοτήτων στο πλαίσιο συγκεκριμένων θεματικών περιοχών (π.χ., Μάθηση και Τεχνολογία, Μάθηση και Φυσικές Επιστήμες, Συμβουλευτική Σπουδών και Απασχόληση).

· Ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον (Πλατφόρμα), που υποστηρίζει τις επιμορφωτικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος παρέχοντας δυνατότητα πρόσβασης σε όλο το σχετικό υλικό (κείμενα, παραδείγματα δραστηριοτήτων, τεχνολογικά εργαλεία), ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας και δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 210 64 44 030, e-mail.: info@innovation.edu.gr

Δήλωση συμμετοχής για σχολεία που θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία

Δήλωση συμμετοχής για μεμονωμένους εκπαιδευτικούς που θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας με το Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία